Những qui định sau đây được áp dụng đối với những cá nhân, tổ chức, công ty, nói chung là những đối tượng sử dụng thông tin, truy cập, khai thác thông tin từ website www.thodia.vn

1. Qui định về thông tin

Thông tin chính tại Thổ địa là thông tin về những lĩnh vực: Mua sắm, Giải trí, Ẩm thực; ngoài ra còn là thông tin liên quan hoặc thông tin về kinh doanh có gắn liền với địa điểm tồn tại thực; thông tin trao đổi giữa những thành viên trong website. Những thông tin này được qui định như sau:

- Thông tin tại thodia.vn là thông tin có độ chính xác theo nguồn thông tin mà chúng tôi biên soạn, phỏng vấn, biên tập.

- Chúng tôi chỉ đảm bảo với những đường liên kết (Link) trong website và không đảm bảo nội dung thông tin đối với những đường liên kết (Link) nằm ngoài website.

- Thông tin tại thodia.vn KHÔNG có nội dung chính trị, phản động hoặc mang tính chất kích động, bạo lực... nói chung là trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa và Luật pháp Việt Nam

- Thông tin tại THODIA luôn được cập nhật.

- thodia.vn nắm quyền quản lý thông tin được xuất bản tại website, các quyền này bao gồm: biên tập, soạn thảo, xuất bản, hủy bỏ. Và Thodia có quyền thực hiện các quyền này mà không phải thông báo trước.


2. Qui định khai thác thông tin

Những điều sau qui định trách nhiệm và quyền lợi của những đối tượng khai thác thông tin từ website này.

- Được quyền xem thông tin, giới thiệu cho người khác xem thông tin tại website.

- Được quyền khai thác, sử dụng tất cả thông tin được xuất bản trên website.

- Được quyền khai thác và sử dụng tất cả hình ảnh có trên website.


Ghi rõ nguồn www.thodia.vn khi thực hiện quyền khai thác bất kỳ thông tin từ website.

- Không được quyền sử dụng những hình ảnh, thông tin tại Thodia để làm phương hại đến hình ảnh của thodia.vn với cộng đồng.

- Khi đối tượng khai thác thông tin tại thodia.vn vi phạm 1 trong những điều trên, cơ quản chủ quản của thodia.vn có quyền sử dụng những biện pháp Pháp lý để đảm bảo quyền lợi của thodia.vn và đối tượng khai thác thông tin phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về pháp lý về những vi phạm với những qui định trên.


3. Lưu ý

- Những qui định trên được thay đổi, điều chỉnh mà không cần phải báo trước hay thông báo.

- Đối tượng khai thác thông tin có nghĩa vụ phải theo dõi thường xuyên những qui định này trước khi khai thác thông tin từ website.


Thổ địa  | Qui chế thành viênQui định thông tinCâu hỏi thường gặpLiên hệ | Đăng ký
Copyright © 2006-2011 THODIA